Endüstriyel Tasarımla İlgili Diğer İşlemler

 • Endüstriyel Tasarım Yenileme

  Endüstriyel Tasarımın koruma süresi 5 yıldır. 5 yılın bitiminden 6 ay önce ve cezalı olarak 6 ay sonra yenileme yapılabilmektedir. 5 er yıl aralıklarla 25 yıla kadar yenilenir. Başvuru yapıldıktan yaklaşık 2 ay sonra yenilenmiş Endüstriyel Tasarım tescil belgesi Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilmektedir.Gerekli Belgeler:
  • Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
  • Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi aslı veya fotokopisi


  Adres Değişikliği

  Endüstriyel Tasarım sahibinin adresinde değişiklik olursa bunu Türk Patent Enstitüsüne bildirmelidir. Adres değişikliği, tescil sahibinin tüm tasarım tescillerinde yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan yaklaşık 2 ay sonra adres değişikliği yapılmış Endüstriyel Tasarım tescil belgesi Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilmektedir.

  Gerekli Belgeler:
  • Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
  • Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi aslı
  • İmza Sirküleri
  • Yeni adresli faaliyet Belgesi


  Ünvan Değişikliği

  Endüstriyel Tasarım sahibinin unvanında değişiklik olursa bunu Türk Patent Enstitüsüne bildirerek sicilde değişikliğini yaptırmalıdır. Unvan değişikliği, tescil sahibinin tüm Endüstriyel Tasarım tescillerinde yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan yaklaşık 2 ay sonra unvan değişikliği yapılmış Endüstriyel Tasarım tescil belgesi Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilmektedir.

  Gerekli Belgeler:
  • Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
  • Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi aslı
  • Noter onaylı İmza Sirküleri
  • Ticari Sicil Gazetesi


  Nevi Değişikliği

  Endüstriyel Tasarım sahibinin unvanında nevi değişikliği olursa bunu Türk Patent Enstitüsüne bildirerek sicilde değişikliğini yaptırmalıdır. Nevi değişikliği, tescil sahibinin tüm Endüstriyel Tasarım başvurularında yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan yaklaşık 2 ay sonra nevi değişikliği yapılmış Endüstriyel Tasarım tescil belgesi Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilmektedir.

  Gerekli Belgeler:
  • Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
  • Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi aslı
  • İmza Sirküleri
  • Ticari Sicil Gazetesi


  Veraset ve İntikal 

  Endüstriyel Tasarımın veraset yolu ile intikal etmesi durumunda bu değişikliğin Endüstriyel Tasarım sicili kütüğüne işlenmesi gerekir.

  Gerekli Belgeler:
  • Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
  • Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi aslı
  • İmza Sirküleri
  • Mahkeme Kararı


  Birleşme

  Endüstriyel Tasarım sahibinin başka bir işletmeyle birleşmesi durumunda Endüstriyel Tasarım Tescili yeni işletme adına geçirilmelidir.

  Gerekli Belgeler:
  • Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
  • Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi aslı
  • İmza Sirküleri
  • Birleşmeyi gösterir belge
  • Yeni işletmenin faaliyet belgesi


  Devir

  Endüstriyel Tasarım sahibi tescilini başka işletmelere devir edebilir. Bu devirin geçerlilik kazanabilmesi için Türk Patent Enstitüsüne kaydının yapılması gerekmektedir.

  Gerekli Belgeler:
  • Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
  • Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi aslı
  • Devir alan adına İmza Sirküleri
  • Devir alan adına faaliyet belgesi
  • Noter onaylı Devir Sözleşmesi (formlar bölümünde bulunmaktadır.)


  Lisans

  Endüstriyel Tasarım sahibi Endüstriyel Tasarım Tesciline konu ürünlerin kullanma hakkını üçüncü şahıslara verebilir.

  Gerekli Belgeler:
  • Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
  • Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi aslı
  • Lisans alan adına İmza Sirküleri
  • Lisans alan adına faaliyet belgesi
  • Noter onaylı Lisans Sözleşmesi (formlar bölümünde bulunmaktadır.)


  Teminat

  Tescilli bir Endüstriyel Tasarım, işletmeye bağlı olmadan teminat olarak gösterilebilir. Teminat olarak gösterilen Endüstriyel Tasarım üzerinde; yenileme veya adres değişikliği hariç, teminatı verenin onayı olmada herhangi bir değişiklik yapılamaz. Teminatın Endüstriyel Tasarım sicilinden kaldırılabilmesi için; sözleşmenin karşılıklı olarak bozulduğunu gösterir belge veya teminatı kabul edenin noter onaylı beyanının verilmesi zorunludur.

  Gerekli Belgeler:
  • Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
  • Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi aslı
  • İmza Sirküleri
  • Noter Onaylı Teminat Sözleşmesi (formlar bölümünde bulunmaktadır.)


  Rehin

  Tescilli bir Endüstriyel Tasarım, işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Rehin edilen Endüstriyel Tasarım üzerinde; yenileme veya adres değişikliği hariç, rehin alanın onayı olmada herhangi bir değişiklik yapılamaz. Endüstriyel Tasarım rehni, rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi, rehin bir koşula veya süreye bağlı ise bu koşul ve sürenin ortadan kalkmış olması veya Endüstriyel Tasarımın icra yoluyla satılması ile sona erer.

  Gerekli Belgeler:
  • Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
  • Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi aslı
  • İmza Sirküleri
  • Noter Onaylı Teminat Sözleşmesi (formlar bölümünde bulunmaktadır.)


  Endüstriyel Tasarım İptali 

  Başvurulmuş bir Endüstriyel Tasarımdan vazgeçmek istendiğinde Endüstriyel Tasarım iptali yapılmalıdır.

  Gerekli Belgeler:
  • Noter Onaylı Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup)
  • Noter Onaylı İmza Sirküleri

Yorum Ekle

Required fields are marked *. Your email address will not be published.